ಇದೀಗ ಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ / ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುದ್ದಿಗಳು

NEXT MONTH NOTIFICATIONS

KSP Published PSI Wireless, KSRP SI, KSISF SI Written Exam

KSP Published PSI Wireless, KSRP SI, KSISF SI Written Exam

File Category: Exam Date 

File Language:kannada

Which Department:KSP

Which State:Karnataka

Published Date:18-10-2020

File Format Type:Pdf

File Size:3.1mb

Total Pages:39

Download Link:Click Below Blue Colour Download Newspaper Link and Get Pdf

Availability re of Website Link:Yes

Scanned Copy:Yes

Editable text:No

Copy text:No

Print enable:Yes

Quality:High

File Size Reduced:No

Password Protected:No

Password Encrypted:No

Image Available:Yes

Cost: Free of Cost

Click Below Given Below links & Check Out Most Treading Posts

𝐍𝐄𝐖 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟎: ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2094 Sub- ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳು

𝐏𝐂 𝐍𝐄𝐖 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍: ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15,560 ಹುದ್ದೆಗಳು

𝐔𝐏𝐂𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟎: ಖಾಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 640ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ 262 SDA, 47 FDA ,215 Field Inspector & 35 Welfare Office ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ..!
Post a Comment

Previous Post Next Post