ಇದೀಗ ಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ / ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುದ್ದಿಗಳು


NEXT MONTH NOTIFICATIONS

KSP CAR/DAR Question paper :18-10-2020- Download Pdf

KSP CAR/DAR Question paper :18-10-2020- Download Pdf

File Category:  CAR/DAR Question paper 

File Language:kannada

Which Department:KSP

Which State:Karnataka

Published Date:18-10-2020

File Format Type:Pdf

File Size:6.1mb

Total Pages:30

Download Link:Click Below Blue Colour Download Given Below Link and Get Pdf

Availability re of Website Link:Yes

Scanned Copy:Yes

Editable text:No

Copy text:No

Print enable:Yes

Quality:High

File Size Reduced:No

Password Protected:No

Password Encrypted:No

Image Available:Yes

Cost: Free of Cost 

Download Link:Click Below Blue Colour Download Given Below Link and Get Pdf

Click Below Given Below links & Check Out Most Treading Posts..

KPSC ಯಿಂದಪ್ರಕಟವಾದ FDA/SDA ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ-2020

6000+2000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ, TGT & PGT ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ { BA, B.Ed, D,ed, PG ಮುಗಿದವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಅವಕಾಶ}

Download CAR/DAR Question paper -18-10-2020

Post a Comment

Previous Post Next Post